Koszt zatrudnienia pracownika w 2024 roku na umowę zlecenie i o dzieło

UMOWA ZLECENIE

Umowa zlecenie charakteryzuje się mniejszą restrekcyjnością niż umowa o dzieło, to tylko w jednym przypadku nie wymaga zgłoszenia do ZUS, mianowicie wtedy kiedy zleceniobiorcą jest uczeń szkoły ponadpodstawowej lub student do ukończenia 26. roku życia. Pomimo, że pracodawcy często wybierają tego typu umowy, nie zawsze generują one takie same koszty.

Koszt zatrudnienia na umowę zlecenie wynika z kilku czynników, obejmujących:

  • wynagrodzenie brutto, czyli kwota, jaką dostaje zleceniobiorca przed potrąceniem składek i podatku
  • składki ZUS potrącane przez zleceniodawcę i finansowane przez niego
  • wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które również są finansowane przez zleceniodawcę. Podstawowa wpłata wynosi 1,5% wynagrodzenia zleceniobiorcy, jednak zleceniodawca może także zdecydować się na dodatkową opłatę w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.
Na umowie zlecenie w 2024 roku będzie obowiązywać również większa niż w 2023 roku stawka godzinowa:
  • od 01.01.2024 do 30.06.2024 – 27,70 zł/h
  • od 01.07.2024 do 31.12.2024 – 28,10 zł/h

Poniższa tabela przedstawia wysokość składek pokrywanych przez zleceniodawcę

 i zleceniobiorcę zatrudnionego na umowę zlecenie w 2024 roku:

Rodzaj składekSkładki pokrywane przez zleceniodawcęSkładki pokrywane przez zleceniobiorcę
Składka emerytalna9,76%9,76%
Składka rentowa6,5%1,5%
Składka wypadkowa1,67%
Składka chorobowa2,45%
Składka zdrowotna9%
FP2,45%
FGŚP0,1%

UMOWA ZLECENIA JAKO JEDYNY TYTUŁ DO UBEZPIECZEŃ

Osoby, które nie posiadają innego źródła ubezpieczenia społecznego niż umowa zlecenie, czyli nie generują dochodów z innych umów, muszą obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe pozostaje opcjonalna. Pracownicy działający na podstawie umowy zlecenie są objęci przymusowym ubezpieczeniem od daty ustalonej w umowie jako moment jej rozpoczęcia, aż do dnia jej zakończenia lub wygaśnięcia.


W przypadku zatrudnienia koszty obejmują wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS, opłacane przez pracodawcę, które zawierają składki na ubezpieczenie społeczne, wkłady na Fundusz Pracy (FP) oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

KILKA UMÓW ZLECENIA

Jeżeli osoba wykonująca umowy zlecenie otrzymuje wynagrodzenie z różnych umów, podpisanych z różnymi zleceniodawcami, obowiązek opłacania składek społecznych zależy od łącznej kwoty wynagrodzenia z tych umów. Innymi słowy, składki społeczne są wymagane od wszystkich umów, dopóki łączny dochód z tych umów w danym miesiącu nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku przekroczenia tej granicy, tylko składka zdrowotna będzie pobierana z każdej kolejnej zawartej umowy zlecenie.

 

Należy zaznaczyć, że ustalanie łącznej podstawy wymiaru składek społecznych w celu określenia obowiązku opłacania składek odnosi się do kolejności zawierania umów. Składka zdrowotna jest wymagana z każdej umowy zlecenie. Niemniej jednak, jeśli łączna suma przekroczy minimalne wynagrodzenie, to wtedy jedynie składka zdrowotna stanie się obowiązkowa dla kolejnych umów zlecenia.

UMOWA ZLECENIA I UMOWA O PRACĘ

Gdy umowa zlecenie zostaje nawiązana z pracodawcą, który równocześnie jest pracodawcą osoby zatrudnionej na tej umowie, zleceniobiorca automatycznie podlega wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, na równi z pracownikiem zatrudnionym na umowie o pracę. W przypadku urlopów macierzyńskich lub wychowawczych, jedynie ubezpieczenie chorobowe staje się opcjonalne. Podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest łączny dochód uzyskany z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie.
Pracodawca, który zawarł umowę zlecenie z własnym pracownikiem, nie ma obowiązku ponownego zgłaszania go do ubezpieczeń społecznych. Wartość przychodu z umowy zlecenie powinna być uwzględniona w deklaracji rozliczeniowej, obejmując dochód z umowy o pracę. Całkowitym kosztem w takim przypadku jest suma wynagrodzenia brutto z obu umów i składek ZUS, które są opłacane przez pracodawcę (obejmujące ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

UMOWA ZLECENIA Z EMERYTEM LUB RENCISTĄ

W przypadku, gdy zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą, a umowa zlecenie stanowi jego jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych, zleceniodawca ma obowiązek obligatoryjnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka chorobowa pozostaje opcjonalna dla takiego zleceniobiorcy. Zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), jeśli zleceniobiorca osiągnął wiek 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Składka zdrowotna pozostaje obowiązkowa w obu przypadkach. Całkowitym kosztem w tej sytuacji jest suma wynagrodzenia brutto oraz składek ZUS, finansowanych przez zleceniodawcę (obejmujących wyłącznie ubezpieczenie społeczne).

UCZNIOWIE I STUDENCI

Jeżeli umowa zlecenie obejmuje ucznia lub studenta, którzy nie osiągnęli 26 lat, nie są oni objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi wynikającymi z tego konkretnego umówienia. Zleceniodawcy są zwolnieni z konieczności opłacania składek ZUS oraz podatku od wynagrodzenia w przypadku tej kategorii zleceniobiorców. W takim przypadku jedynym kosztem całkowitym jest wynagrodzenie brutto.

UMOWA ZLECENIA A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jeżeli umowa zlecenie jest realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ZUS nie uznaje jej za oddzielne źródło ubezpieczeń społecznych. W rezultacie zleceniobiorca nie jest obowiązkowo ani dobrowolnie objęty ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym. Jednak, w sytuacji, gdy umowa zlecenie i prowadzenie działalności gospodarczej są prowadzone niezależnie, przedsiębiorca może być zobowiązany do opłacania składek z obu tytułów, co uzależnione jest od przychodu z działalności gospodarczej oraz wynagrodzenia z umowy zlecenie.

KOSZTY CAŁKOWITE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ ZLECENIA

Profil zatrudnionegoKoszt zleceniodawcy
Umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnieniaTak, jak w przypadku umowy o pracę – kosztem będzie
wynagrodzenie brutto + składki ZUS fnansowane przez
zleceniodawcę (ub. społeczne, FP, FGŚP)
Kilka umów zleceńJeśli suma kwot wynagrodzenia przekroczy minimalne wynagrodzenie (w okresie styczeń-czerwiec 2024 r: 4 242,00
zł, a w okresie lipiec -grudzień 2024 r: 4 300,00 zł), to
z kolejnej umowy konieczne będzie odprowadzanie tylko
składki zdrowotnej. W takim przypadku kosztem całkowitym zleceniodawcy będzie wynagrodzenie brutto
Umowa zlecenie z emerytem, gdzie umowa zlecenie to jedyny tytuł do ubezpieczeniaKosztem będzie łączne wynagrodzenie brutto + składki
ZUS fnansowane zleceniodawcę (w tym przypadku będzie to tylko ubezpieczenie społeczne)

Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, w której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemuKosztem będzie wynagrodzenie brutto
Student do ukończenia 26. roku życiaKosztem będzie wynagrodzenie brutto

UMOWA O DZIEŁO

Określenie całkowitego kosztu związanego z umowami o dzieło nie stanowi problemu. Wynika to z faktu, że w przypadku tych umów nie są wymagane żadne odprowadzenia składek do ZUS. Dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodów jest jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego. Istnieje jednak wyjątek, kiedy to zleceniodawca musi odprowadzić składki do ZUS. 

Ponadto w przypadku umowy o dzieło nie obowiązują minimalne stawki wynagrodzenia, ani minimalne stawki godzinowe, takie jak w umowach o pracę i umowach zlecenie. 

UMOWA O DZIEŁO A OBOWIĄZEK WOBEC ZUS-u

Od kilku lat konieczne jest zgłoszenie każdej umowy o dzieło w ZUS przez płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającą dzieło. Warto jednak zaznaczyć, że ten obowiązek nie obejmuje umów o dzieło:
  • zawartych z własnym pracownikiem;
  • realizowanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem;
  • podpisanych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wpisują się w zakres prowadzonej działalności.

WYJĄTEK:

Zleceniodawca musi odprowadzić składki do ZUS gdy pracodawca zawiera umowę o dzieło z własnym pracownikiem, czyli z osobą z umową o pracę. Przychód z umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą należy doliczyć do przychodu pracownika z tytułu umowy o pracę. Suma tych przychodów z umów stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zatrudnionego

Poniżej tabela przedstawiająca wysokość składek pokrywanych przez zlecającego i wykonawcę zatrudnionego na umowę o dzieło w 2024 roku:

Rodzaj składekSkładki pokrywane przez zlecającegoSkładki pokrywane przez wykonawcę
Składka emerytalna9,76%9,76%
Składka rentowa6,5%1,5%
Składka wypadkowa1,67%
Składka chorobowa2,45%
Składka zdrowotna9%
FP2,45%
FGŚP0,1%

PODATEK I KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Osoba, która wykonuje umowę o dzieło, mimo braku objęcia jej ubezpieczeniem społecznym czy zdrowotnym, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego. W sytuacji, gdy wynagrodzenie nie przekracza 200 zł brutto, zastosowanie znajduje zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12%. Podatek ten jest naliczany od przychodu bez uwzględnienia odliczeń kosztów jego uzyskania, a takie dochody nie są wykazywane w PIT 11. Ważne jest, że zryczałtowany podatek dochodowy nie jest stosowany w przypadku umów, których wynagrodzenie jest ustalone stawką.

Dodatkowo, umowa o dzieło może być opodatkowana na zasadach ogólnych, gdzie przy obliczaniu podatku stosuje się skalę podatkową. Aktualnie obowiązują dwie stawki podatkowe:

  • 12% – pierwszy próg dla dochodów do kwoty 120 000 zł;
  • 32% – drugi próg dla dochodów powyżej tej granicy. 

W takim przypadku stosuje się koszty uzyskania przychodu, które wynoszą 20% lub 50%, w zależności od tego, czy wykonawca dzieła korzysta z praw autorskich.

PROFESJONALIZM I PEWNOŚĆ W OBSŁUDZE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO

W świecie biznesu, gdzie każdy szczegół ma znaczenie, Biuro Rachunkowe Prospekt wyróżnia się jako Twój niezawodny partner w zarządzaniu finansami. Zajmujemy się kompleksowym rozliczaniem umów o pracę, umów zleceń i o dzieło dla naszych Klientów– dbamy o to, aby każdy aspekt zobowiązań pracodawczych był obsłużony z najwyższą starannością. Nasze usługi obejmują dokładne obliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatków oraz wszelkich innych wymaganych opłat. Dzięki temu zapewniamy, że zarówno Ty, jak i Twoi pracownicy, będziecie mogli spać spokojnie, wiedząc, że wszystkie sprawy są prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami.

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

Rozumiemy, jak złożone i czasochłonne może być zarządzanie umowami zlecenia oraz umowami o dzieło. W Biurze Rachunkowym Prospekt pragniemy Ci to ułatwić. Nasz zespół ekspertów rachunkowych z ogromną precyzją i zaangażowaniem podchodzi do każdej umowy, gwarantując, że wszystkie aspekty prawne i podatkowe są prawidłowo obsługiwane. Od momentu nawiązania współpracy z nami możesz być pewien, że Twoje umowy są rozliczane efektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwala Ci skupić się na rozwijaniu swojej działalności.

TWOJE BIURO RACHUNKOWE NA MIARĘ WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ

Wybierając Biuro Rachunkowe Prospekt, decydujesz się na współpracę z zespołem, który jest stale aktualizowany o najnowsze zmiany w przepisach podatkowych i prawie pracy. Dzięki naszemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi możemy zagwarantować, że Twoje rozliczenia będą przeprowadzone nie tylko profesjonalnie, ale i z myślą o optymalizacji podatkowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, możesz liczyć na naszą wiedzę, zaangażowanie i indywidualne podejście do Twoich potrzeb.

Kadry i płace dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami

Obsługa kadrowa i płac dla Twojej firmy bez względu na to czy prowadzisz JDG czy spółkę. Obsługujemy podmioty zatrudniające zarówno jednego, kilku jak i kilkudziesięciu pracowników.