SPÓŁKA Z O.O. - CZYM JEST?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem o własnej osobowości prawnej. Powstanie, zasady działania jak i zakończenia funkcjonowania określone są ściśle przez przepisy Kodeksu Handlowego. Spółka ta jest kompletnie odrębnym podmiotem od osób / wspólników / ją tworzących. Prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek a jej działalnością kieruje zarząd w ramach którego najczęściej powoływany jest prezes zarządu – w najprostszych podmiotach zarząd spółki może być jednoosobowy i w jego skład wchodzić może jedynie prezes zarządu. Z punktu widzenia rachunkowości najważniejszą różnicą pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o przedsiębiorstwami prowadzonymi przez osoboy fizyczne jest konieczność prowadzenia od samego początku istnienia spółki rachunkowości w formie ksiąg rachunkowych – potocznie zwaną pełną księgowością. Z uwagi na fakt, że zajmujemy się prowadzeniem rachunkowości spółek z o.o. wskażemy tu najważniejsze różnice względem jednoosobowych działalności właśnie w tym zakresie.

Pełna rachunkowość to najbardziej zaawansowana forma prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach. Ewidencjonowania w księgach rachunkowych wymagają w zasadzie wszystkie zdarzenia gospodarcze do jakich dochodzi w ramach przedsiębiorstwa. Księgowane są nie tylko faktury czy paragony ale wszystkie czynności jakie podejmuje pod względem finansowym przedsiębiorstwo. Można tu w skrócie zaliczyć m.in. wszelkie zdarzenia na kontach bankowych, czynności gotówkowe, rozrachunki z kontrahentami czy pracownikami, ewidencjonowany jest majątek jak i źródła jego finansowania. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to bardzo czasochłonna i skrupulatna forma księgowości niemniej ma swoje ogromne zalety. Dzięki sporządzaniu rachunku zysków i strat, bilansu rocznego w sposób bardzo przejrzysty zobrazowana jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a jego właściciele mogą w oparciu o tak przedstawione, szczegółowe informacje podejmować decyzje zarządcze decydujące o dalszym rozwoju firmy. Składnikami ksiąg rachunkowych są bowiem: Dziennik, Konta księgi głównej, Konta księgi pomocniczej, Zestawienie obrotów i sald kont Księgi głównej, Zestawienie sald na kontach Księgi pomocniczej, Wykaz składników pasywów i aktywów. Przedsiębiorcy prowadzący Księgi rachunkowe ( czyli tzw. Pełną księgowość ) zobowiązani są również do cyklicznego sporządzania takich dokumentów jak deklaracje VAT, deklaracje CIT, dokumentacji pracowniczej dla ZUS, sprawozdawczości do Krajowego Rejestru Sądowego.

PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ - kogo obowiązuje?

Obowiązek prowadzenia rachunkowości w oparciu o Księgi Rachunkowe spoczywa na:

 • spółkach kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo akcyjne, 
 • osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach partnerskich – jeżeli przychód netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczył równowartość 2 000 000 Euro.  

Dobrowolne przejście z uproszczonej księgowości na Pełną Księgowość jest możliwe dla wszystkich podmiotów i może być dokonane wraz z rozpoczęciem nowego roku obrotowego.

PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ - zakres naszych usług

Wychodząc na przeciw codziennym oczekiwaniom firm rozliczających się w oparciu o Księgi Rachunkowe usługę ich prowadzenia realizujemy w sposób rzetelny, zawsze w oparciu o bieżące przepisy, terminowo i w sposób przejrzysty– zarówno dla właścicieli firm jak i nadzorujących sprawozdawczość finansową urzędów. 

 • przygotowanie polityki rachunkowości firmy
 • kontrolę dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym,
 • księgowanie dokumentów,
 • sporządzanie listy płac,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych – zaliczki na podatek dochodowy, VAT etc.,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS,
 • przygotowywanie dokumentacji dla instytucji zewnętrznych ( np. do banków ),
 • generowanie plików kontrolnych JPK,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku dochodowego CIT i PIT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – rachunek zysków i strat, bilanse,
 • sprawozdawczość do KRS,

PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ -Know HOW

Jako Biuro Rachunkowe w Łukowie specjalizujemy się w prowadzeniu pełnej księgowości. Prowadzimy firmy od zróżnicowanych momentów istnienia- zarówno te funkcjonujące od lat jak i te które powstawały dzięki naszej usłudze zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jesteśmy obecni na każdym etapie istnienia firmy- również gdy jest jeszcze tylko pomysłem. Nasze doświadczenie polega nie tylko na znajomości zasad rachunkowości ale również na wiedzy i umiejętnościach tworzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy w zrozumieniu zachodzących w firmie mechanizmów finansowych jak i podatkowych, prowadzimy analizy finansowe oraz podatkowe, doradzamy którą ścieżką wśród setek przepisów podatkowych podążać aby cel firmy osiągnąć jak najbardziej ekonomicznie. 

zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Z uwagi na fakt, że jesteśmy Biurem Rachunkowym w Łukowie specjalizującym się w pełnej rachunkowości wdrożyliśmy usługę zakładania Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wspomnieliśmy powyżej, często prowadzimy firmy od momentu gdy są tylko pomysłem- pomagamy ten pomysł przekuć w istniejącą i działającą firmę. 

Poznajmy się, porozmawiajmy, osiągnijmy wspólnie cel.

Zapraszamy