mały zus plus w 2024 roku

mały zus plus - komu przysługuje?

Mały ZUS Plus stanowi propozycję dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku wygenerowali przychód poniżej 120 tysięcy złotych. Przez okres 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy mają możliwość opłacania niższych składek. Termin składania wniosków o uczestnictwo w Małym ZUS Plus upływa 31 stycznia.

WARUNKI KORZYSTANIA Z "MAŁY ZUS PLUS"

 • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG lub zgodnie z innymi przepisami szczególnymi.
 • przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł, o ile przedsiębiorca prowadził działalność przez cały rok. W przypadku prowadzenia jej jedynie przez część roku, ustala się niższy limit, dzieląc kwotę przychodu 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku (np. 365 dni w 2022 r.) i mnożąc wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadzono działalność gospodarczą.
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym.
 • niespełnienie warunków uprawniających do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od 30% minimalnego wynagrodzenia).
 • rozliczanie się na karcie podatkowej w poprzednim roku i brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT.
 • w ramach działalności gospodarczej nie wykonywanie tych czynności, które robiono jako pracownik dla byłego bądź obecnego pracodawcy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
 • nie podleganie w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, tj. jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe.

mały zus plus - Korzyści dla przedsiębiorcy

Dzięki tej uldze przedsiębiorcy mają możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość tych składek uzależniona jest od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Mały zus plus możliwy dopiero po uldze na start i małym zus-ie

Korzystanie z Małego ZUS Plus jest możliwe dopiero po zakończeniu innych okresów preferencyjnych. W pierwszych sześciu miesiącach od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca skorzysta z tzw. Ulgi na start, płacąc jedynie składkę zdrowotną. Następnie, przez kolejne 24 miesiące, przechodzi na tzw. Mały ZUS, opłacając go od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po upływie tego preferencyjnego okresu można dopiero złożyć wniosek o skorzystanie z Małego ZUS Plus.

JAK DŁUGO MOŻNA KORZYSTAĆ Z MAŁEGO ZUS PLUS?

Opłacanie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne jest możliwe przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że okres korzystania z Małego ZUS jest wliczany w ten 36-miesięczny limit.

KIEDY I JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO MAŁEGO ZUS PLUS?

PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY SPEŁNIŁ WARUNKI DO 31 STYCZNIA

Jeśli w 2023 roku prowadził działalność gospodarczą, jednak dotąd nie skorzystał z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus, i spełnia kryteria uzyskania ulgi, powinien przekazać niezbędne dokumenty do ZUS do końca stycznia 2024 roku.

W ramach przekazania dokumentów do ZUS do 31 stycznia 2024 roku, należy:

 1. Zgłosić wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia, zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2022 roku podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie skorzystałeś z Małego ZUS Plus.

 2. Zgłosić wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia, zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli 31 grudnia 2022 roku kończy okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

 3. Zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA).

Warto podkreślić, że złożenie dokumentów po terminie uniemożliwi skorzystanie z Małego ZUS Plus przez cały rok. W takim przypadku możliwość ubiegania się o Mały ZUS Plus zostanie przywrócona dopiero do końca stycznia następnego roku, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych kryteriów uzyskania ulgi.

PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZACZĄŁ SPEŁNIAĆ WARUNKI PO 31 STYCZNIA

Jeżeli warunki umożliwiające skorzystanie z Małego ZUS Plus zacznie spełniać po styczniu 2024 roku, na przykład po zakończeniu okresu opłacania preferencyjnych składek, to w ciągu 7 dni od dnia, w którym spełni te warunki, musi przekazać niezbędne dokumenty do ZUS. W tym celu:

 1. Zgłosić wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia, zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli dotychczas podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z „Małego ZUS Plus” (na przykład w przypadku zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy).

 2. Zgłosić wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia, zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli zakończył okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”.

 3. Zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub, jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłosić się do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

Jeżeli po styczniu 2024 roku ponownie rozpocznie działalność gospodarczą, którą prowadził przez co najmniej 60 dni w 2023 roku i nie korzystał wówczas z Małego ZUS Plus, musi złożyć do ZUS formularz ZUS ZUA.

Należy to zrobić w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej.

JAK LICZYĆ LIMIT PRZYCHODÓW?

Limit przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok w 2023 roku nie może przekroczyć kwoty 120 tysięcy złotych.

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia z podatku VAT, jego przychód obejmuje wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT, bez uwzględnienia kwoty tego podatku. To obejmuje łączną wartość:

 • odpłatnej dostawy towarów,
 • odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
 • eksportu towarów
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą tylko przez część 2023 roku, limit przychodu z tej działalności jest stosownie niższy. Podczas obliczania progu przychodu, należy zastosować proporcję, czyli

 • podzielić kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku,
 • pomnożyć wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadził działalność w poprzednim roku,
 • uzyskany wynik zaokrąglić w górę, jeżeli jest równy lub wyższy niż 0,5 grosza, a w dół, jeżeli jest niższy niż 0,5 grosza.

JAK USTALIĆ PODSTAWĘ SKŁADEK NA "MAŁY ZUS PLUS"?

Aby ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Obliczyć przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, korzystając z wzoru:  

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym
                        _____________________________________________________            x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

Zaokrąglić otrzymany wynik do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr, lub w dół, jeśli jest niższa.

 • Pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5.

Zaokrąglić otrzymany wynik do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr, lub w dół, jeśli jest niższa.

 • Porównać otrzymany wynik z kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2023 roku oraz z 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ustalona podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.

DODATKOWE 12 MIESIĘCY MAŁY ZUS PLUS

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, mają możliwość skorzystania z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach.

To rozwiązanie skierowane jest do najmniejszych przedsiębiorców, których przychód w 2023 roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych, a także spełniających następujące warunki:

 • przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 roku korzystali z Małego ZUS Plus.
 • w 2023 roku, z powodu upływu 36 miesięcy, przestali korzystać z Małego ZUS Plus.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy skorzystali z 36 miesięcy Małego ZUS Plus w 2022 roku, nie kwalifikują się do dodatkowych 12 miesięcy ulgi.

Ważne jest, aby przedsiębiorca, korzystający z dodatkowych 12 miesięcy Małego ZUS Plus, nadal spełniał warunki dostępu do tej ulgi, zwłaszcza odnośnie do przychodu za poprzedni rok. W przypadku niespełnienia tych warunków, utraci możliwość korzystania z Małego ZUS Plus.

KOMU ZUS DOLICZY 12 MIESIĘCY AUTOMATYCZNIE?

ZUS automatycznie przedłuży ulgę o kolejne 12 miesięcy (nie jest konieczne ponowne zgłaszanie się do ubezpieczeń), jeśli:

 • w sierpniu 2023 roku nie skorzystano z pełnych 36 miesięcy Małego ZUS Plus.
 • w lipcu 2023 roku zużyto pełny dostęp do 36 miesięcy Małego ZUS Plus.

KTO SIĘ MUSI ZGŁOSIĆ PO DODATKOWE 12 MIESIĘCY ULGI?

Jeśli w pierwszej połowie 2023 roku (do końca czerwca) skończył się okres korzystania z Małego ZUS Plus i zgłoszono się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12, konieczne jest ponowne zgłoszenie się do ZUS.

W takim przypadku należy złożyć w ZUS:

 1. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 roku.
 2. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli  przedsiębiorca jest objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od:
 • 05 90 albo
 • 05 92 – kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Warto pamiętać, że ulga zacznie obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PO ZGŁOSZENIU DO MAŁY ZUS PLUS?

Po zarejestrowaniu się w Małym ZUS Plus, konieczne jest przekazanie do ZUS informacji dotyczących:

 • rocznego przychodu
 • rocznego dochodu
 • form opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • podstawy wymiaru składek.

Te dane należy przekazać poprzez złożenie deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego (ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II). Wniosek ten należy złożyć za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności pozarolniczej w danym roku kalendarzowym.

Dodatkowo, na żądanie ZUS (w ciągu 14 dni od daty doręczenia wezwania), konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zastosowane formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu oraz rocznego dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku zaniechania tych działań, ZUS ustali podstawę wymiaru składek na poziomie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wszystkie miesiące danego roku kalendarzowego.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIŻSZYCH SKŁADEK ZUS?

Podobnie jak w przypadku innych ulg w opłacaniu składek ZUS, skorzystanie z Małego ZUS Plus jest dobrowolne. 

Jeśli preferujesz opłacanie wyższych składek, co wiąże się z potencjalnie wyższymi świadczeniami w przyszłości, możesz zdecydować się na zadeklarowanie wyższej podstawy wymiaru składki niż minimalna, obliczana na podstawie dochodu. Minimalna podstawa mieści się pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jest również możliwość nie skorzystania z Małego ZUS Plus lub zrezygnowania z niego w trakcie roku. W przypadku rezygnacji z ulgi, w miesiącu zrezygnowania oraz w pozostałych miesiącach do końca roku opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z standardowymi zasadami, w pełnej wysokości.

Warto pamiętać, że decyzja o skorzystaniu z Małego ZUS Plus wpłynie na wysokość przysługujących  świadczeń (chorobowych, rentowych, emerytalnych), które są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie.

Należy mieć na uwadze, że wybierając niższe składki, otrzyma się również niższe świadczenia w przyszłości.

Dlaczego warto wybrać Biuro Rachunkowe Prospekt?

Wybierając nasze usługi, zyskujesz spokój ducha i pewność, że wszystkie formalności zostały załatwione profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Biurze Rachunkowym Prospekt stawiamy na indywidualne podejście do każdego klienta i jego potrzeb. To, co nas wyróżnia, to nie tylko kompetencje, ale także zaangażowanie w poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej!

Kadry i płace dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami

Obsługa kadrowa i płac dla Twojej firmy bez względu na to czy prowadzisz JDG czy spółkę. Obsługujemy podmioty zatrudniające zarówno jednego, kilku jak i kilkudziesięciu pracowników.